Obres

Glossari: El corpus d'obres que Miquel Colom va buidar per a l'elaboració del seu Glossari General Lul·lià està format per 54 títols. Bàsicament, Colom va buidar els 21 volums de les Obres de Ramon Llull, publicades a Palma entre 1906 i 1950, encara que també va incorporar al corpus algunes edicions anteriors (com les de Jeroni Rosselló, 1901-1903, poc fiables filològicament), algunes de posteriors (com el primer volum de la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 1990) o algunes transcripcions inèdites de manuscrits; en alguns casos, també indicats a la fitxa corresponent, va fer servir dues fonts per buidar una mateixa obra. En les fitxes de les obres es precisa l'origen del text i, eventualment, es dona l'enllaç a la versió digital de les publicacions emprades. En alguns casos s'han incorporat veus, accepcions o exemples extrets de noves edicions lul·lianes.

Definicions: El corpus d'obres buidat en el Diccionari de definicions lul·lianes per Bonner i Ripoll està format per 55 títols. Les edicions emprades provenen de les fonts més solvents que existeixen en el moment de la digitalització d'aquesta obra. Llista d'obres que s'han tingut en compte.

 

Mostrant 1 - 88 de 88
Lògica del Gatzell (I.1b - LogGat)
Llibre de demostracions  (II.A.4  - Demost)
Llibre de l'orde de cavalleria (II.A.5 - OrdCav)
Doctrina pueril (II.A.6 - DoctPu)
Començaments de medicina (II.A.10 - PrinMed)
Llibre d'intenció (II.A.17 - Intenció)
Romanç d'Evast e Blaquerna (II.A.19 - Blaquerna)
Llibre dels àngels (II.A.20 - Angels)
Art demostrativa (II.B.1 - ArsDem)
Llibre de meravelles (II.B.15 - Felix)
Ars Inventiva Veritatis (III.1 - ArsInVer)
Art amativa (III.2 - ArsAma)
Taula d'esta Art (III.2.bis - TaulaArt)
Llibre de Santa Maria (III.7 - SaMaria)
Hores de nostra dona santa Maria (III.8 - HoresND)
Cent noms de Déu (III.9 - CentNoms)
Taula general (III.11 - TaulaGen)
Desconhort de Nostra Dona (III.13 - DesND)
Lo pecat d'Adam (III.13.bis - PecAdam)
Arbre de filosofia desiderat (III.14 - ArbFilDes)
Disputació de cinc savis (III.16 - CincSav)
Petició a Celestí V (III.17 - PetCeleV)
Art de fer e solre qüestions (III.19 - ArtFerSol)
Desconhort (III.22 - Descon)
Arbre de ciència (III.23 - ArbSci)
Novell llibre d'ànima racional (III.25 - Anima)
Proverbis de Ramon (III.26 - ProvRam)
De declaratione conscientiae (III.28c - DeclCon)
Tractat d'astronomia (III.29 - Astron)
Arbre de filosofia d'amor (III.32 - ArbFilAm)
Ars Compendiosa (III.36 - ArsComp)
Quaestiones Attrebatenses (III.40 - QqAttr)
Dictat de Ramon (III.41a - DictRam)
Coment del dictat (III.41b - ComDict)
Oracions de Ramon (III.42 - Oracions)
Començaments de filosofia (III.43 - ComFil)
Cant de Ramon (III.43.bis - CantRam)
Medicina de pecat (III.44 - MedPec)
Llibre de l'és de Déu (III.45 - EsDeu)
Llibre de coneixença de Déu (III.46 - ConDeu)
Llibre d'home (III.47 - Home)
Llibre de Déu (III.48 - Deu)
Aplicació de l'Art general (III.49 - Aplica)
Rhetorica nova (III.50 - RhetNova)
Proverbis de la Retòrica nova (III.50a - ProvRet)
Liber de natura (III.51 - Natura)
Mil proverbis (III.53 - MilProv)
Lògica nova (III.56 - LogNov)
Disputatio fidei et intellectus (III.58 - DisFiInt)
Liber de significatione (III.65 - Signif)
Liber de consilio (III.66 - Consilio)
Liber de praedicatione (III.69 - Praedic)
Art breu (III.77 - ArsBre)
Ars brevis de inventione juris (III.78 - ArsBreJur)
Ars generalis ultima (III.80 - ArsGenUl)
Ars compendiosa Dei (III.84 - ArsDei)
Proverbis d'ensenyament (IV.7 - ProvEns)
Metaphysica nova et compendiosa (IV.21 - MetNov)
Del concili (IV.48 - Concili)
Liber de locutione angelorum (IV.53 - LocAng)
Llibre de virtuts e pecats (IV.65 - VirtPec)
Liber de septem donis Spiritus sancti (IV.65.bis - SeptDon)
Art abreujada de preïcació (IV.67 - ArsBrePre)
Liber de civitate mundi (IV.108 - CivMun)
Ars consilii (IV.109 - ArsCons)
Cantilena (MP I.7 - Cantilena)
Hores de Santa Maria (FD I.18 - HoresSM)
Llibre de Benedicta tu in mulieribus (FD II.5 - BeneMuli)
Doctrina dels infants (FD II.8 - DoctInf)
Art de confessió (FD II.11b - ArsConf3)