Llibre de Santa Maria

Número de catàleg
III.7
Títol abreviat
SaMaria
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus, ed. Salvador Galmés, X (Palma de Mallorca, 1915), xvii + 381 pp. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXVIII, 49-52, Liber de sancta Maria in Monte Pessulano anno MCCXC conscriptus, cui Liber de passagio Romae anno MCCXCII compositus necnon brevis notitia operum aliorum incerto tempore ac loco perfectorum adnectuntur, ed. Blanca Garí i Fernando Domínguez Reboiras, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXXII (Turnhout: Brepols, 2003), pp. 1-241. [Exp curtes, normalment aplicades a Santa Maria]