Lògica nova

Número de catàleg
III.56
Títol abreviat
LogNov
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Lògica nova, ed. Antoni Bonner, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL)" IV (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1998), liii + 186 pp.

Edició Definicions: versió en català Llull, Ramon, Lògica nova, ed. Antoni Bonner, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL)" IV (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1998), liii + 186 pp.; versió en llatí, Raimundi Lulli Opera Latina (ROL), Tomus XXIII, 101-105, Ianuae et in Monte Pessulano Anno 1303 composita, ed. Walter Euler, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CXV (Turnholt: Brepols, 1998), pp. 1-179. Se cita segons l'estructura interna de l'obra.

  • Cent Formes: NEORL, 65-78 | ROL, 82-96 [Reg aplicades només a les primeres dues]
  • Princ: són tractats a les Cent Formes 2-19 | Centum Formae 2-18.