Llibre de virtuts e pecats

Número de catàleg
IV.65
Títol abreviat
VirtPec
Tipus d'obra

Edició Glossari: Ramon Llull, Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" I (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1990 [1991]; 2a edició revisada, 2008), xxxvi + 314 pp. Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XV, 201-207, Summa Sermonum in Civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita, ed. Fernando Domínguez i Abraham Soria Flores, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXVI (Turnhout: Brepols, 1987), pp. 103-432.