Arbre de ciència

Número de catàleg
III.23
Títol abreviat
ArbSci
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Arbre de sciencia. Toms I-III (ORL), ed. Salvador Galmés, XI-XIII (Palma de Mallorca, 1917, 1923, 1926), xxi + LVI + 335, 451 i 521 pp. Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera latina (ROL), Tomi XXIV-XXVI, 65, Arbor scientiae. Romae in festo sancti Michaelis archangeli anno MCCXCV incepta, in ipsa urbe Kalendis Aprilibus anni MCCXCVI ad finem perducta, ed. Pere Villalba Varneda, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXX A-C (Turnhout: Brepols, 2000), 188* + 1434 pp.; se cita segons l'estructura interna de l'obra.

  • Princ[Exp] Arrels de l’Arbre elemental: ORL XI, 10-23; OE I, 557-562 | Radices Arboris Elementalis: ROL XXIV, 12-28. 
  • Cent formes: Definicions al Fruit de l’Arbre qüestional: ORL XIII, 430- 479 | ROL XXVI, 1328-1374. 
    • [Exp] Explicacions al Fruit de l’Arbre elemental: ORL XI, 46-95 |  ROL XXIV, 57-115. 
    • [Rel] Relacions en grups de dues o tres formes al Fruit de l’Arbre sensual i al Fruit de l’Arbre qüestional: ORL XI, 129-149, 185-200 i XIII, 482-493 | ROL  XXIV, 150-173, 207-223 i ROL XXVI, 1374-1387. 
    • Virt & Vic: Branques de l’Arbre Moral i Branques de l’Arbre Viciós [Exp]: ORL XI, 234-259 i 277-292 |  ROL XXIV, 261-287 i 305-323. 
    • Set Sagraments: Fulles de l’Arbre Apostolical [Exp] ORL XII, 21-32 | ROL XXV, 394-406.