Ajuda

OPCIONS DE CONSULTA 

Tant si es consulta l'apartat de Glossari com el de Definicions (vegeu Presentació), hom pot dur a terme dos tipus de cerques:

  1. Cerca simple. Permet buscar qualsevol veu. En la majoria de casos, el resultat ofereix la possibilitat de consulta d'altres veus que estan relacionades amb la que ha estat objecte de cerca. En cas de no localitzar una veu, se suggereix la possibilitat de fer una cerca avançada.
  2. Cerca avançada. Permet fer cerques en les veus del NGGL amb una cerca refinada pels paràmetres següents: comença amb, acaba amb i conté. També permet fer cerques de paraules, o de truncaments de paraules, en el cos dels articles de les veus.

En el Glossari, les definicions de les veus van acompanyades, en la majoria de casos, d'exemples extrets de les obres de Ramon Llull que Miquel Colom va buidar. Les referències que acompanyen les citacions contenen el número de catàleg i la denominació d'una determinada obra en el catàleg de la Llull DB, així com el número de volum (si és el cas) i  de pàgina de l'edició on es localitza l'exemple citat; l'enllaç permet accedir a la fitxa de l'obra, on es dóna la referència bibliogràfica completa, i, en molts casos, accés a la digitalització de l'edició. En algunes veus, hem cregut necessari afegir un breu comentari que complementa o posa al dia la informació de l'entrada original de Colom. 

En el Diccionari de definicions, la mateixa definició de la veu és alhora l'exemple que la il·lustra. La localització de les citacions es fa segons l’estructura interna de l’obra (sobretot quan hi ha diverses edicions en circulació) o segons la paginació d’una edició (si n’hi ha una d’ús habitual o si sembla més convenient). 

ACLARIMENT TERMINOLÒGIC

Colom, en el Glossari, fa servir el terme "variant" indistintament per referir-se tant a variants gràfiques d'una forma com a variants de lliçons recollides en l'aparat de les edicions (són, en aquest cas, variants entre testimonis d'una mateixa obra i, en alguns casos, simples errors de copista). El lector podrà distingir les dues accepcions del terme perquè quan l'utilitza en la segona accepció sempre trobem a continuació una referència entre parèntesis.

ABREVIATURES

Llista d'abreviatures gramaticals emprades a l'apartat de Glossari

Llista d'abreviatures emprades a l'apartat de Definicions

VEUS NOVES

Les veus que no figuren a les versions primitives del Glossari General Lul·lià i del Diccionari de definicions lul·lianes i que són de nova incorporació al NGGL van precedides del signe +; el mateix succeeix amb noves accepcions i nous exemples. Hom pot localitzar uns i altres posant aquest signe en el camp de cerca avançada "En les definicions". Els exemples que acompanyen les noves veus i accepcions provenen sempre de noves edicions de les obres de Ramon Llull que són indicades en cada cas.