Obres

El corpus d'obres que Miquel Colom va buidar per a l'elaboració del seu Glossari General Lul·lià està format per 54 títols, que són els que es detallen en la llista a continuació. Bàsicament, Colom va buidar els 21 volums de les Obres de Ramon Llull, publicades a Palma entre 1906 i 1950, encara que també va incorporar al corpus algunes edicions anteriors (com les de Jeroni Rosselló, 1901-1903, poc fiables filològicament), algunes de posteriors (com el primer volum de la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 1990) o algunes transcripcions inèdites de manuscrits; en alguns casos, també indicats a la fitxa corresponent, va fer servir dues fonts per buidar una mateixa obra. En les fitxes de les obres es precisa l'origen del text i, en molts casos, es dóna l'enllaç a la versió digital de les publicacions emprades.

Mostrant 1 - 87 de 87
Lògica del Gatzell (I.1b - LogGat)
Llibre de demostracions  (II.A.4  - Demost)
Llibre de l'orde de cavalleria (II.A.5 - OrdCav)
Doctrina pueril (II.A.6 - DoctPu)
Començaments de medicina (II.A.10 - PrinMed)
Llibre d'intenció (II.A.17 - Intenció)
Romanç d'Evast e Blaquerna (II.A.19 - Blaquerna)
Llibre dels àngels (II.A.20 - Angels)
Art demostrativa (II.B.1 - ArsDem)
Llibre de meravelles (II.B.15 - Felix)
Ars Inventiva Veritatis (III.1 - ArsInVer)
Art amativa (III.2 - ArsAma)
Taula d'esta Art (III.2.bis - TaulaArt)
Llibre de Santa Maria (III.7 - SaMaria)
Hores de nostra dona santa Maria (III.8 - HoresND)
Cent noms de Déu (III.9 - CentNoms)
Taula general (III.11 - TaulaGen)
Desconhort de Nostra Dona (III.13 - DesND)
Lo pecat d'Adam (III.13.bis - PecAdam)
Arbre de filosofia desiderat (III.14 - ArbFilDes)
Petició a Celestí V (III.17 - PetCeleV)
Art de fer e solre qüestions (III.19 - ArtFerSol)
Desconhort (III.22 - Descon)
Arbre de ciència (III.23 - ArbSci)
Novell llibre d'ànima racional (III.25 - Anima)
Proverbis de Ramon (III.26 - ProvRam)
De declaratione conscientiae (III.28c - DeclCon)
Tractat d'astronomia (III.29 - Astron)
Arbre de filosofia d'amor (III.32 - ArbFilAm)
Ars Compendiosa (III.36 - ArsComp)
Quaestiones Attrebatenses (III.40 - QqAttr)
Dictat de Ramon (III.41a - DictRam)
Coment del dictat (III.41b - ComDict)
Oracions de Ramon (III.42 - Oracions)
Començaments de filosofia (III.43 - ComFil)
Cant de Ramon (III.43.bis - CantRam)
Medicina de pecat (III.44 - MedPec)
Llibre de l'és de Déu (III.45 - EsDeu)
Llibre de coneixença de Déu (III.46 - ConDeu)
Llibre d'home (III.47 - Home)
Llibre de Déu (III.48 - Deu)
Aplicació de l'Art general (III.49 - Aplica)
Rhetorica nova (III.50 - RhetNova)
Proverbis de la Retòrica nova (III.50a - ProvRet)
Liber de natura (III.51 - Natura)
Mil proverbis (III.53 - MilProv)
Lògica nova (III.56 - LogNov)
Disputatio fidei et intellectus (III.58 - DisFiInt)
Liber de significatione (III.65 - Signif)
Liber de consilio (III.66 - Consilio)
Liber de praedicatione (III.69 - Praedic)
Art breu (III.77 - ArsBre)
Ars brevis de inventione juris (III.78 - ArsBreJur)
Ars generalis ultima (III.80 - ArsGenUl)
Ars compendiosa Dei (III.84 - ArsDei)
Proverbis d'ensenyament (IV.7 - ProvEns)
Metaphysica nova et compendiosa (IV.21 - MetNov)
Del concili (IV.48 - Concili)
Liber de locutione angelorum (IV.53 - LocAng)
Llibre de virtuts e pecats (IV.65 - VirtPec)
Liber de septem donis Spiritus sancti (IV.65.bis - SeptDon)
Art abreujada de preïcació (IV.67 - ArsBrePre)
Liber de civitate mundi (IV.108 - CivMun)
Ars consilii (IV.109 - ArsCons)
Cantilena (MP I.7 - Cantilena)
Hores de Santa Maria (FD I.18 - HoresSM)
Llibre de Benedicta tu in mulieribus (FD II.5 - BeneMuli)
Doctrina dels infants (FD II.8 - DoctInf)
Art de confessió (FD II.11b - ArsConf3)