Subjectes | Subjecta

Després d’aparèixer breument a obres del començament de l’etapa ternària de l'Art, aquesta mena de scala naturae no s’arriba a sistematizar com a component fonamental de l’Alfabet de l’Art fins al Liber de praedicatione de 1304.

B. Deu | Deus
C. angel | angelus
D. cel | caelum
E. anima racional, home | anima rationalis, homo
F. imaginació, imaginativa | imaginatio, imaginativa
G. sensitiva
H. vegetativa
I. elementativa
K. artifici, instrumentalitat | artificium, instrumentalitas