Proverbis de Ramon - Part II: Proverbis naturals

Els Proverbis de Ramon es divideixen en tres parts, de 100 capítols cadascuna, amb 20 proverbis a cada capítol. La segona part (cap. 101-200) és, de fet, una nova versió de les Cent Formes, en la qual el primer proverbi (i sovint alguns altres) de cada capítol dona una definició del concepte tractat.

101. ens
102. no ens | non ens
103. bonea | bonitas
104. granea | magnitudo
105. duració | duratio
106. poder | potestas
107. saviea | sapientia
108. volentat | voluntas
109. memoria
110. vertut | virtus
111. veritat | veritas
112. gloria | gloria
113. differencia | differentia
114. concordança | concordantia
115. contrarietat | contrarietas
116. començament | principium
117. mijá | medium
118. fi | finis
119. majoritat | majoritas
120. egualtat | aequalitas
121. menoritat | minoritas
122. genre | genus
123. especie | species
124. individuu | individuum
125. forma
126. materia
127. substancia | substantia
128. accident | accidens
129. quantitat | quantitas
130. qualitat | qualitas
131. relació | relatio
132. acció e passió | actio et passio
133. habit | habitus
134. situs
135. temps | tempus
136. loc | locus
137. propietat | proprietas
138. conversió | conversio
139. questió | quaestio
140. solució | solutio
141. possibilitat | possibilitas
142. impossibilitat | impossibilitas
143. potencia | potentia
144. obgect | objectum
145. actu | actus
146. generació e corrupció | generatio et corruptio
147. privació | privatio
148. moviment | motus
149. figura
150. sanitat e malautia | sanitas et infirmitas
151. instinct | instinctus
152. appetit | appetitus
153. antecedent e consequent | antecedens et consequens
154. necessitat e contingencia | necessitas et contingentia
155. color
156. semblança | similitudo
157. dessemblança | dissimilitudo
158. disposició | dispositio
159. proporció | proportio
160. leugeria e fexuguea | levitas et ponderositas
161. atracció | attractio
162. durea e mollea | durities et mollities
163. douçor e amargor | dulcedo et amaritudo
164. ple e buyt | plenum et vacuum
165. causa, effectu e occasió | causa, effectus et occasio
166. participació | participatio
167. discursiva
168. deliberativa
169. aperceptiva | perceptiva
170. doctiva e aprensiva | doctiva et apprehensiva
171. opinió | opinio
172. dubitació | dubitatio
173. affirmació e negació | affirmatio et negatio
174. comunicació | communicatio
175. factiva
176. estrumentativa | instrumentativa
177. ajudativa | juvativa
178. enpatxativa | impeditiva
179. elements | elementa
180. calor e fredor | calor et frigus
181. humiditat e secor | humiditas et siccitas
182. vapor
183. lamp e tro | fulmen et tonitru
184. so e vou | sonus et vox
185. esteniment e restrenyiment | extensio et restrictio
186. tremolament e esmortiment | tremor et amorticatio
187. linya e punt | linea et punctus
188. alteració | alteratio
189. vegetació | vegetatio
190. sensitiva | sensitiva
191. ymaginativa | imaginativa
192. racionativa | rationativa
193. cors | corpus
194. home | homo
195. vetlar e dormir | vigilare et dormire
196. sumiar | somniare
197. firmament | firmamentum
198. ombra | umbra
199. metall | metallum
200. angel | angelus