[Princ] Començaments/Principia

A l’etapa ternària de l'Art, els Començaments/Principia sobre els quals l’Art es fonamenta són els divuit següents:

  Figura A  Figura T
B  bonea | bonitas  diferencia | differentia
C  granea | magnitudo  concordança | concordantia
D  duració o eternitat | duratio sive eternitas  contrarietat | contrarietas
E  poder | potestas  començament | principium
F  saviea | sapientias  mijà | medium
G  volentat | voluntas  fi | finis
H  vertut | virtus  majoritat | majoritas
I  veritat | veritas  egualtat | aequalitas
K  gloria | gloria  minoritat | minoritas